fbpx

Czy handel wirtualny nosi znamiona działalności gospodarczej?

Biuro Rachunkowe Kwapisz
21 stycznia 2019

Sprzedaż wirtualnych przedmiotów oraz elementów w sieciowych grach komputerowych ostatnimi czasy stała się bardzo popularna. Rosnąca powszechność gier, w których może uczestniczyć jednocześnie duża grupa graczy wpłynęła na rozwój nowego biznesu. Wielu graczy jest w stanie zapłacić spore sumy aby kontynuować grę.

Czy handel wirtualny nosi znamiona działalności gospodarczej?

Od kilku lat kwestia ,,nowej branży” budzi kontrowersje w naszym kraju, gdzie wskutek szczupłości regulacji prawnej w tym zakresie żadna z ustaw nie określa wprost konsekwencji podatkowych związanych ze sprzedażą wirtualnych przedmiotów. Na przestrzeni ostatnich lat swoje stanowiska przedstawiły regionalne Izby Skarbowe m.in. w Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu czy też Katowicach.

Miecze, tarcze, zbroje, magiczne amulety i wiele innych wirtualnych przedmiotów (itemów). W świecie gier komputerowych kosztują tyle, co w prawdziwym. Życie wielu ludzi przenosi się do Internetu. Jest wiele gier, w których gracze rywalizują np. w wirtualnych królestwach czyli fantastycznym świecie inspirowanym różnymi kulturami np. Dalekiego Wschodu.

Gdy zbywanie wirtualnych przedmiotów ma charakter zorganizowany i ciągły, staje się źródłem regularnych dochodów a zatem powstaje przesłanka do założenia działalności gospodarczej.

Jak rozliczyć przychody uzyskiwane z tego tytułu?

Działalność, która faktycznie polega na sprzedaży “wirtualnych przedmiotów” w grach komputerowych online (niezależnie od sposobu ich pozyskania tj. zdobycia, odkupienia, wytworzenia) powinna zostać zarejestrowana pod symbolem PKD 47.91.Z. (sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet).

Polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, iż opodatkowany jest każdy dochód osiągany przez podatnika, o ile przepisy nie przewidują stosownego zwolnienia bądź nie wyłączają go od opodatkowania. Tak też jest w   przypadku sprzedaży przez użytkowników wirtualnych elementów. Oczywiście sytuacja będzie istotnie różniła się w przypadku, gdy podatnik dopuszcza się sprzedaży jednorazowej bądź sprzedaje sporadycznie, jednak nie planując uzyskiwania w ten sposób stałych dochodów. Inaczej natomiast będzie,  gdy ktoś uzyskuje w taki sposób regularny dochód, prowadząc w istocie działalność gospodarczą.

 

SPRZEDAŻ INCYDENTALNA

W przypadku standardowej umowy licencyjnej, osoby fizyczne przeprowadzające pojedynczą transakcję związaną ze sprzedażą wirtualnych przedmiotów (ang. In-game Items) powinny z chwilą zbycia tych przedmiotów rozpoznać przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach z 24 maja 2013 r. (IBPBII/1/415-226/13/AA) czy też z 17 września 2014 r. (IBPBII/1/415-510/14/MK). Natomiast w przypadku gdy regulamin gry dopuszcza sprzedaż tego typu przedmiotów, należy rozpoznać przychód z tzw. innych źródeł.

W obu przypadkach przychód powinien być opodatkowany stawką 18 proc. lub 32 proc. i wykazany w deklaracji PIT-36. Przychód ten może być pomniejszony o udokumentowane wydatki jeśli faktycznie zostały poniesione w celu nabycia wirtualnych przedmiotów.

 

SPRZEDAŻ CIĄGŁA – REGULARNA

Jeśli sprzedaż wirtualnych przedmiotów odbywa się w sposób zorganizowany, ciągły i ma na celu zarobek, wówczas wpisuje się w definicję działalności gospodarczej określoną w art. 5 a pkt 6 ustawy o PIT.

Rozróżniamy kilka sposobów sprzedaży itemów.

  • W formie odsprzedaży wirtualnych przedmiotów za pomocą serwisów aukcyjnych oraz sklepów internetowych (podmiot prowadzi działalność usługową w zakresie handlu). W tej kwestii przedstawiamy stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji IPTPB1/415-531/13-2/MD) z 31 października 2013 r.:
    – przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą i sprzedający elementy wirtualne pod Warunkiem, że przedmioty te istnieją już i nie podlegają przetworzeniu w jakikolwiek sposób, gdyż wtedy mogą być traktowane jako towary odpowiadające definicji z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych   przez osoby fizyczne. Tym samym przychody uzyskiwane w taki sposób ze sprzedaży wirtualnych przedmiotów mogą być traktowane jako  pochodzące z działalności usługowej w zakresie handlu, a tym samym opodatkowane  3% stawką podatku ryczałtowego  od przychodów ewidencjonowanych.
  • W formie sprzedaży samodzielnie “wytwarzanych” wirtualnych przedmiotów Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 8 lutego 2016 r. (ITPB1/4511-1121/15/MR) uznał, że:
    – wirtualne wykonanie artefaktu/wydobycie surowców w grze nie będzie mogło być traktowane jako rzeczywista działalność wytwórcza, gdyż ta może dotyczyć wyłącznie rzeczy materialnych. W takim wypadku przychody ze sprzedawanych i wytwarzanych   przez siebie wirtualnych artefaktów nie mogą być objęte stawką podatkową na poziomie 5,5%. Z kolei, jeżeli przedmioty zostały przez sprzedającego samodzielnie „wytworzone”, to transakcję ich sprzedaży należy traktować jako polegającą na sprzedaży wytwarzanej przez siebie usługi. Tym samym, należy ją opodatkować stawką 8,5 proc. podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych. Taką działalność należy traktować jako polegającą na sprzedaży wytwarzanej przez siebie usługi, a tym samym należy ją opodatkować  stawką 8,5% podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych.
Dodatkowo zastrzeżono jeszcze, że w przypadku gdy podatnik musiał instalować dodatkowe oprogramowanie w celu wytworzenia przedmiotu, powinien  zastosować stawkę wynoszącą 17%  gdyż taką stawką obejmuje się  usługi związane z zapisywaniem programów komputerowych.

 

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 25 kwietnia 2018 r. (0113- KDIPT2-1.4011.107.2018. 2MM) czy też Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 14 lutego 2017 r. (0461-ITPB1.4511.19.2017.1. JS).

 

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY ITEMÓW OSIĄGNIĘTY PRZEZ MAŁOLETNIEGO

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o PIT, co do zasady, dochody małoletnich, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodu rodziców. Z reguły zakłada się, że sprzęt elektroniczny nie jest oddawany do swobodnego użytku małoletnich. W konsekwencji, należy wziąć pod uwagę, że przychód ze sprzedaży wirtualnych przedmiotów, elementów powinien zostać rozliczony przez samych rodziców. Co istotne, stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT, w przypadku gdy dochód małoletniego będzie opodatkowany według skali podatkowej i przekroczy odpowiedni próg to rodzice nie będą mogli skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej.

SPRZEDAŻ WIRTUALNYCH PRZEDMIOTÓW A VAT

Gdy obrót wirtualnymi przedmiotami będzie uznany za świadczenie usług, wówczas osoby prowadzące działalność gospodarczą będą podatnikami VAT. Transakcję zbycia tego typu rzeczy wg przepisów należy traktować jako sprzedaż usług elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT. Stawka podatku wynosi 23%. Jeżeli jednak obrót z tytułu sprzedaży itemów nie przekroczył w danym roku kwoty 200 000 zł, to można skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Taki pogląd potwierdził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 22 grudnia 2016 r. (2461-IBPP2.4512.686.2016.2.Icz).

 

Reasumując

Sprzedaż produktów bez zarejestrowania działalności gospodarczej prowadzi do konsekwencji karnych. W polskim prawie można spotkać się z kilkoma definicjami działalności gospodarczej. Przed rozpoczęciem sprzedaży warto dowiedzieć się więcej na temat kryteriów konieczności jej rejestracji oraz tego, jakie grożą kary za niezarejestrowaną sprzedaż.
Osoby zamierzające prowadzić działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży wirtualnych przedmiotów, mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem.
Niezależnie od tego, czy sprzedaż wirtualnych przedmiotów w świetle regulaminu gry jest możliwa czy nie, wywołuje ona skutki podatkowe uzależnione od konkretnej sytuacji. Z uwagi na szybki rozwój branży organy skarbowe mogą zacząć przyglądać się sprzedaży itemów w celu weryfikacji prawidłowości rozliczania jej dla potrzeb podatkowych.


 Specjalista ds. księgowości Marta Berłowska Biuro Rachunkowe Kwapisz

 

Autor:
Marta Berłowska

Specjalista ds. księgowości


Facebook