fbpx

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Zespół BR Kwapisz
7 kwietnia 2020

Kto może ubiegać się o dofinansowanie.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób samozatrudnionych (niezatrudniających pracowników). Art. 15 zzc ust. 1 Ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, brzmi:

„Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Warunki uzyskania dofinansowania i warunki braku konieczności jego zwrotu.

 1. Musi wystąpić spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży), obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (lub dni kalendarzowych np. od 15.01. do 13.03), w okresie po 01 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznego okresu roku poprzedniego.
  Np. obrót w okresie 01 styczeń – 29 luty 2020 (2 następujące po sobie miesiące) porównujemy do analogicznego obrotu roku poprzedniego tj. 01 styczeń – 28 luty 2019 r.
 2. W związku z powyższym punktem, skoro porównujemy okres bieżący do analogicznego okresu roku poprzedniego, działalność gospodarcza musi być prowadzona co najmniej rok.
 3. Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych – konieczne jest składanie przez przedsiębiorcę oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej w miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.
 4. Dofinansowanie nie podlega zwrotowi, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą w okresie takim na jaki otrzymał dofinansowanie (np. jeśli otrzyma 3 miesiące dofinansowania, wówczas działalność winna być prowadzona przez 3 miesiące po zakończeniu dofinansowania).
  Dofinansowanie podlega zwrotowi, jeżeli wyżej wymieniony warunek nie zostanie spełniony, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności (np. dofinansowanie mamy na 3 miesiące, działalność prowadzimy tylko 2 miesiące po zakończeniu dofinansowania, wówczas zwrócić należy za 1 miesiąc).
 5. Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składkowych (ZUS) do końca III kwartału 2019 r. oraz nie mogą wystąpić przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (zg. z art. 12 lub 14 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe).

Wysokość dofinansowania.

Wartość dofinansowania uzależniona jest od spadku obrotów. Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

 1. minimum 30% – wyniesie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. 1300,00 zł.,
 2. minimum 50% – wyniesie 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. 1820,00 zł.,
 3. minimum 80% – wyniesie 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. 2340,00 zł.

Dofinansowanie wypłacane jest za okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Gdzie i kiedy można składać wnioski.

 1. Wnioski składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wnioski są bardzo proste w wypełnieniu. Oprócz podstawowych informacji o firmie, składający wniosek podaje informacje o spadku obrotów gospodarczychw tym celu, osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze swoim opiekunem księgowym, oraz oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia m.in. o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, czy niezaleganiu w płatnościach podatków i ZUS do końca III kwartału 2019.
 3. Do wniosku należy dołączyć: formularz pomocy publicznej, umowę, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej łącznie z „kalkulatorem obrotów” w formacie xls.
 4. Wniosek można złożyć w postaci elektronicznej przez platformę gov.pl lub e-PUAP (tu potrzebny będzie podpis elektroniczny lub profil zaufany) lub w formie papierowej (wysyłka pocztą na adres właściwego powiatowego urzędu pracy).
 5. Termin składania wniosku wynosi 14 dni od daty ogłoszenia informacji przez dyrektora pup o naborze. Czas mamy zatem do 20.04.2020 r.
 6. Wnioski o udzielenie dofinansowania wraz z załącznikami dostępne są pod niżej wskazanym adresem: http://pupbelchatow.pl/tarcza-antykryzysowa/dofinansowanie-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci.html

Wycinek Ustawy.

Art. 15zzc. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 1. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:
  1. co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  3. co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 3. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
 4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.
 5. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
 6. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o którym mowa w ust. 6, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 7. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:
  1. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 3, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;
  2. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
  3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
  4. przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
  5. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.
 8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 8, przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 9. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Facebook