fbpx

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników i składek ZUS udzielane przez Starostę (PUP) w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych.

Zespół BR Kwapisz
7 kwietnia 2020

Kto może ubiegać się o dofinansowanie.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorców spełniających określone warunki.

Art. 15zzb. ust. 1 Ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, brzmi:

„ust. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19”.

Powyższe dotyczy pracowników oraz zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych.

Dofinansowaniu podlegają wynagrodzenia i składki ZUS pracowników i zleceniobiorców w okresie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

We wniosku przedsiębiorca oświadcza, czy zamierza/nie zamierza skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS. Jeśli tak, wówczas w ramach tego programu dofinansowanie do składek ZUS nie będzie możliwe.

Przedsiębiorca ponadto nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych (np. z dofinansowania do wynagrodzeń i ZUS z wojewódzkich urzędów pracy).

Warunki uzyskania dofinansowania i warunki braku konieczności jego zwrotu.

 1. Musi wystąpić spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży), obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (lub dni kalendarzowych np. od 15.01. do 13.03), w okresie po 01 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznego okresu roku poprzedniego.
  Np. obrót w okresie 01 styczeń – 29 luty 2020 (2 następujące po sobie miesiące) porównujemy do analogicznego obrotu roku poprzedniego tj. 01 styczeń – 28 luty 2019 r.
 2. W związku z powyższym punktem, skoro porównujemy okres bieżący do analogicznego okresu roku poprzedniego, działalność gospodarcza musi być prowadzona co najmniej rok.
 3. Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych – konieczne jest składanie przez przedsiębiorcę oświadczeń o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.
 4. Dofinansowanie nie podlega zwrotowi, jeżeli przedsiębiorca utrzyma w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, w okresie takim na jaki otrzymał dofinansowanie (np. jeśli otrzyma 3 miesiące dofinansowania, wówczas przez 3 miesiące po zakończeniu dofinansowania tych pracowników musi utrzymać w zatrudnieniu).
  Dofinansowanie podlega zwrotowi, jeżeli wyżej wymieniony warunek nie zostanie spełniony, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.
 5. Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składkowych (ZUS) do końca III kwartału 2019 r. oraz nie mogą wystąpić przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (zg. z art. 12 lub 14 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe).

Wysokość dofinansowania.

Wartość dofinansowania uzależniona jest od spadku obrotów. Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

 1. minimum 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych dofinansowaniem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, nie więcej jednak niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1300,0 zł. miesięcznie za pracownika powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.
 2. minimum 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych dofinansowaniem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, nie więcej jednak niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1820,0 zł. miesięcznie za pracownika powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.
 3. minimum 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych dofinansowaniem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, nie więcej jednak niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2340,0 zł. miesięcznie za pracownika powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Dofinansowanie wypłacane jest za okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Gdzie i kiedy można składać wnioski.

 1. Wnioski składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wnioski są proste w wypełnieniu. Oprócz podstawowych informacji o firmie, składający wniosek podaje informacje o spadku obrotów gospodarczychw tym celu, osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze swoim opiekunem księgowym, wskazuje pracowników, których dofinansowanie dotyczy, wysokości ich wynagrodzenia – w tym celu prosimy o kontakt ze swoim opiekunem kadrowym, oraz oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia m.in. o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, czy niezaleganiu w płatnościach podatków i ZUS do końca III kwartału 2019.
 3. Wniosek można złożyć w postaci elektronicznej przez platformę gov.pl lub e-PUAP (tu potrzebny będzie podpis elektroniczny lub profil zaufany) lub w formie papierowej (wysyłka pocztą na adres właściwego powiatowego urzędu pracy).
 4. Termin składania wniosku wynosi 14 dni od daty ogłoszenia informacji przez dyrektora pup o naborze. Aktualnie (07.04.2020 r.) wnioski nie są przyjmowane, zostały zdjęte ze stron PUP. Na dzień opracowania niniejszej treści nie jest znany termin ogłoszenia naboru, tym samym składania wniosków.
 5. Więcej informacji pod niżej wskazanym adresem: http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza-antykryzysowa/dofinansowanie-wynagrodzen-i-skladek.html
Facebook