fbpx

Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzenia pracowników i składek ZUS w związku z przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Zespół BR Kwapisz
7 kwietnia 2020

Kto może ubiegać się o dofinansowanie.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorców spełniających określone warunki.

Art. 15g. Ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, brzmi:

„Ust. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10.

Ust. 2. Przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) od przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1.”

Zatem zgodnie z powyższym z dofinansowania skorzystać może przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna) w okresie wprowadzonego przez niego przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowaniu podlegają wynagrodzenia i składki ZUS pracowników i zleceniobiorców w okresie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

We wniosku przedsiębiorca oświadcza, czy zamierza/nie zamierza skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS. Jeśli tak, wówczas w ramach tego programu dofinansowanie do składek ZUS nie będzie możliwe.

Przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy

 1. Przestój ekonomiczny

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Maksymalna kwota dofinansowania dla pracownika wyniesie zatem 1.300,0 zł brutto. Od kwoty dofinansowania do wynagrodzeń dofinansowane zostaną również składki ZUS w części należnej od pracodawcy. Wartość uzależniona jest od składki wypadkowej. W większości przypadków będzie to kwota 233,09 zł. Łączna wartość dofinansowania może wynieść co najwyżej 1.533,09 zł.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników (i odpowiadającym im składek ZUS), których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (w IV kw. 2019 r. wynosi 5.198,58 zł x 3 = 15.595,74 zł).

 1. Obniżony wymiar czasu pracy

Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy aktualnego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, czyli nie wyższe niż 2.079,43 zł (5.198,58 x 40% = 2.079,43 zł). Od kwoty dofinansowania do wynagrodzeń dofinansowane zostaną również składki ZUS w części należnej od pracodawcy. Wartość uzależniona jest od składki wypadkowej. W przypadku maksymalnej kwoty dofinansowania wynagrodzeń, składki ZUS dofinansowane zostaną w kwocie 372,84 zł. Łączna wartość dofinansowania może wynieść co najwyżej 2.452,27 zł.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników (i odpowiadającym im składek ZUS), których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (w IV kw. 2019 r. wynosi 5.198,58 zł x 3 = 15.595,74 zł).

Warunki uzyskania dofinansowania

 1. Aby skorzystać z dofinansowania musi wystąpić spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o:
  1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (lub dni kalendarzowych np. od 15.01. do 13.03), w okresie po 01 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznego okresu roku poprzedniego.
   Np. obrót w okresie 01 styczeń – 29 luty 2020 (2 następujące po sobie miesiące) porównujemy do analogicznego obrotu roku poprzedniego tj. 01 styczeń – 28 luty 2019 r.
   W tym przypadku, skoro porównujemy okres bieżący do analogicznego okresu roku poprzedniego, działalność gospodarcza musi być prowadzona co najmniej rok.
  2. nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego (lub dowolnych 30 dni kalendarzowych np. od 15.01. do 14.02), w okresie po 01 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów miesiąca poprzedniego. Np. obrót w marcu porównujemy do obrotu miesiąca poprzedniego tj. do obrotu w lutym.
   W tym przypadku działalność gospodarcza musi być prowadzona co najmniej 2 miesiące.
 1. Przedsiębiorca, może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.
 2. Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składkowych (ZUS) do końca III kwartału 2019 r. oraz nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 3. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawartym pomiędzy pracodawcą a:
  1. organizacjami związkowymi (w przypadku dużych firm),
  2. przedstawicielami pracowników – poniżej wycinek ustawy oraz przykładowe porozumienie:

„…przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.”

POBIERZ WZÓR POROZUMIENIA

Pracodawca zobligowany jest przekazać kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Gdzie i kiedy można składać wnioski.

 1. Wnioski składa się do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wnioski nie są skomplikowane w wypełnieniu. Oprócz podstawowych informacji o firmie, składający wniosek podaje informacje o spadku obrotów gospodarczychw tym celu, osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze swoim opiekunem księgowym, określa czego dotyczy pomoc (przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy), wskazuje pracowników, których dofinansowanie dotyczy – w tym celu prosimy o kontakt ze swoim opiekunem kadrowym, przekazuje kopię porozumienia, oraz oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia m.in. o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, czy niezaleganiu w płatnościach podatków i ZUS do końca III kwartału 2019.
 3. Wniosek można złożyć w postaci elektronicznej przez platformę gov.pl (tu potrzebny będzie podpis elektroniczny lub profil zaufany) lub w formie papierowej (wysyłka pocztą na adres właściwego wojewódzkiego urzędu pracy).
 4. Wnioski o udzielenie dofinansowania wraz z załącznikami dostępne są pod niżej wskazanym adresem: https://wuplodz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia
Facebook