fbpx

Imprezy turystyczne – podstawa opodatkowania VAT

aadmin
14 lutego 2019

W ostatnim czasie możemy zaobserwować intensywny rozwój usług turystycznych. Na rynku występują usługi turystyczne, świadczone na szeroką skalę obejmujące różne płaszczyzny  po to aby podążać za oczekiwaniami klientów. Ustawodawca w ustawie o podatku VAT przewidział szczególne procedury, które dotyczą ich opodatkowania. Tym samym z punktu widzenia podatnika prowadzącego biuro turystyczne bardzo istotne jest ustalenie, czy świadczy on faktycznie usługi turystyczne.
Zatem prowadzenie biura podróży dla przedsiębiorców jest bez wątpienia bezprecedensowym wyzwaniem . W poniższym artykule odpowiemy na pytania, które często budzą wątpliwość w prawidłowym rozliczeniu tego typu usług.

 

Oto najczęściej pojawiające się kwestie w branży turystycznej:

Przykład

Biuro podróży – czynny podatnik Vat świadczy usługi z zakresu m.in. organizowania imprez turystycznych (wycieczki, wczasy, kolonie itp.)

Organizacja usług składa się z następujących czynności:

 • Nabywanie usług od innych podmiotów – na rzecz bezpośredniej korzyści turysty
 • Kalkulacja przewidywanych kosztów
 • Kalkulacja przewidywanych przychodów
 • Przyjmowanie zaliczek – gotówka lub przelew – płatności dokonywane w ratach, ostatecznie rozliczne w miesiącu zakończenia usługi
 • Ustalanie prognozowanej marży, która może ulec zmianie w przypadku gdy np. zmieni się liczba uczestników wycieczki; wysokość marży ustalana jest na podstawie zaliczki otrzymanej pomniejszonej o faktycznie poniesione koszty (faktyczne koszty znane są dopiero w momencie wykonania usługi)
 • Ustalenie właściwej marży nie jest możliwe przed wykonaniem usługi – do tego momentu szacuje się marże dla celów Vat

Wówczas często pojawiają się pytania:

 • Czy otrzymanie zaliczki na poczet imprezy turystycznej rodzi obowiązek podatkowy?
 • Czy w usługach turystycznych są określone szczególne procedury dotyczące określenia podstawy opodatkowania?
 • Jaka jest zasada przewidziana dla ustalenia podstawy opodatkowania vat gdy:
 • wpływa zaliczka na konkretną imprezę i poniesione są częściowe na nią wydatki w ramach jednego miesiąca
 • wpływa zaliczka a nie poniesiono żadnego kosztu w ramach jednego miesiąca
 • brak zaliczki a poniesiono koszty
 • czy sumujemy przychody i koszty w ramach rozliczenia jednego miesiąca czy wg określonych zasad rozliczamy każdą imprezę odrębnie

Powyższe kwestie okazują się przedmiotem sporu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa Skarpa Travel C 422/17).

Niedawno w tym postępowaniu Rzecznik Generalny wydał opinię jak należy rozumieć przepisy dot. opodatkowania usług turystycznych, na bazie której to opinii TSUE powinien w najbliższym czasie wydać wyrok. W naszej ocenie na ten moment najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie się do wniosków z opinii Rzecznika Generalnego, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że stanowisko Rzecznika pokrywa się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, a więc nie wiąże się z ryzykiem podatkowym. Dodatkowo najczęściej wyrok TSUE idzie w ślad opinii Rzecznika.

Mając na uwadze opinię Rzecznika Generalnego, odpowiedzi na postawione pytania będą następujące:

Otrzymanie zaliczki na poczet imprezy turystycznej rodzi obowiązek podatkowy w stosunku do tej zaliczki. VAT należy naliczyć od marży, obliczonej poprzez odjęcie proporcjonalnej części przewidywanych kosztów dla danej transakcji od otrzymanej zaliczki.


Przykład

Jeżeli cena usługi wynosi 1000 zł, a przewidywana marża stanowi 20% tej ceny (200 zł), a klient uiszcza zaliczkę w kwocie 500 zł, to marża, jaką należy wziąć pod uwagę w momencie otrzymania zaliczki, powinna wynieść również 100 zł. Od kwoty 100 zł należy naliczyć VAT, a następnie dokonać ewentualnej korekty rozliczenia po ustaleniu ostatecznej (faktycznej) marży na transakcji.

Taki pogląd został również wyrażony przez w interpretacji z 15.04.2014 r. (IPPP2/443-48/14-4/BH). Jak wynika z interpretacji, przy otrzymaniu zaliczki podatnik może przyjąć marżę przewidywaną, tj. taką, którą skalkulował przy określaniu ceny danej wycieczki, obliczoną na podstawie przewidywanych kosztów. Natomiast w sytuacji, gdy znane będą już faktyczne koszty poniesione z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty w odniesieniu do danej wycieczki i kwota marży obliczona przy uwzględnieniu tych kosztów będzie inna niż wcześniej skalkulowana, podatnik powinien dokonać stosownej korekty podatku w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym usługa została wykonana.

Odnośnie kalkulacji wstępnej marży – w interpretacji nr 2461-IBPP2.4512.133.2017.1.JK wskazano:

Cena usługi turystycznej, co do zasady, jest stała dla danego klienta i znana już przy dokonywaniu pierwszych przedsprzedaży tej usługi. W takiej sytuacji podatnik powinien posiadać stosowną dokumentację, która potwierdzałaby, że skalkulowane koszty uwzględniane przy wyliczeniu ceny i marży mają swoje uzasadnienie (np. umowy zawarte z hotelami, przewoźnikami, ubezpieczycielami).”.

W usługach turystycznych podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Marża to różnica pomiędzy zapłatą klienta, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Usługi dla bezpośredniej korzyści turysty to w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Każdą transakcję należy rozliczyć dla VAT odrębnie. W związku z tym, jeżeli podatnik nie otrzymał zaliczki, VAT nalicza się od ostatecznej marży przy wykonaniu usługi. Jeżeli wpłynęły zaliczki, należy pod każdą transakcję naliczyć VAT proporcjonalnie od przewidywanej marży (przykład u góry).


Facebook