fbpx

Informacja dotycząca zmiany składek ZUS w 2019 – wysokość uzyskiwanego przychodu

aadmin
10 grudnia 2018

Od 01.01.2019 wejdzie w życie ustawa, która wprowadza zależność wysokości składek ZUS od przychodu jaki został osiągnięty w 2018 roku. Ustawodawca określił, że przychód za rok 2018 nie może przekroczyć trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia w roku poprzednim, czyli 63000 zł.

Aby ustalić wartość podstawy do obliczenia składek ZUS, należy obliczyć następujące wartości A i B:

A. Przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej:

 

roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
_________________________________________________________     x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

 

 

Współczynnik jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa

 

B. Współczynnik na dany rok kalendarzowy:

 

prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone
w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowym
_____________________________________________________      x 0,24

minimalne wynagrodzenie obowiązujące
w styczniu danego roku kalendarzowego

Współczynnik jest zaokrąglany do czterech miejsc po przecinku w górę, jeśli na piątym miejscu po przecinku jest liczba równa lub wyższa od 5, lub w dół, jeśli jest niższa.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na 2019 r. wynosi 4765,00 zł

Minimalne wynagrodzenie na 2019 r. wynosi 2250,00 zł

W taki sposób wyliczona kwota nie może być:

 • niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia w roku 2019, czyli 675,00 zł
 • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli 2859,00 zł

Przykład:

Przedsiębiorca uzyskał w 2018 roku 54000 zł przychodu i prowadził działalność przez 329 dni:

54000 (przychód roczny) : 329 (dni prowadzenia działalności gospodarczej)x 30 dni = 4924,01 zł

4765 : 2250 x 0,24 = 0,5083

4924,01 x 0,5083 = 2502,87 zł

Podstawa do obliczenia składek ZUS tego przedsiębiorcy będzie wynosić 2502,87 zł

 

C. Z nowych zasad nie będą mogli skorzystać Przedsiębiorcy, którzy:

 • opłacali w poprzednim roku kalendarzowym zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT
 • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą krócej niż 60 dni
 • wykonywali działalność na rzecz swojego byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywałeś (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.
 • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą jako:
  – osoba wykonująca wolny zawód, twórca, artysta
  – osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół
  – wspólnik spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej albo jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • korzystają z preferencyjnych składek ZUS lub korzystali z takich składek przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych.

Pozostali Przedsiębiorcy będą opłacać składki wg obecnie obowiązujących zasad, a więc od podstawy wynoszącej 60% od prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli od kwoty 2859,00 zł.

Podstawa prawna: Dz.U. 2018 poz. 1577 Ustawa z dn. 20-07-2018 o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001577/T/D20181577L.pdf

 
Ewa Kowalska specjalista ds. kadr i płac

 

Autor:
Ewa Kowalska

Asystent ds. kadr i płac


Facebook