fbpx

Pożyczka z Funduszu Pracy w wysokości do 5000 zł

Zespół BR Kwapisz
6 kwietnia 2020

Kto może ubiegać się o pożyczkę.

Art. 15 zzd ust. 1 Ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, brzmi:

„W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.”

 

Mikroprzedsiębiorcą, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro […].

W wyliczeniach dot. średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na: urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się ze swoim opiekunem ds. kadr i płac.

Pożyczka a samozatrudniony (niezatrudniający pracowników).

Z treści ustawy wynika, iż pożyczka skierowana jest właściwie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy są mikroprzedsiębiorcą pod warunkiem, że prowadzili działalność gospodarczą przed 01 marca 2020 r., niezależnie od tego czy zatrudniają pracowników. Niestety w odpowiedzi na zadane przez nas pytanie w urzędach pracy otrzymywaliśmy rozbieżne odpowiedzi, w większości przypadków prezentowane jest jednak stanowisko, iż osoby samozatrudnione nie uzyskają pożyczki.   

Gdzie i kiedy można składać wnioski.

 1. Wnioski składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wnioski są bardzo proste w wypełnieniu. Oprócz podstawowych informacji o firmie, składający wniosek oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, o stanie zatrudnienia na dzień 29.02.2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – w tej sprawie, jeśli są wątpliwości, prosimy o kontakt ze swoim opiekunem ds. kadr i płac.
 3. Wniosek można złożyć w postaci elektronicznej przez platformę gov.pl lub e-PUAP (tu potrzebny będzie podpis elektroniczny lub profil zaufany) lub w formie papierowej (wysyłka pocztą na adres właściwego powiatowego urzędu pracy).
 4. Termin składania wniosku wynosi 14 dni od daty ogłoszenia informacji przez dyrektora pup o naborze. Czas mamy do 16.04.2020 r.
 5. Wnioski o udzielenie pożyczki, umowa pożyczki i wniosek o umorzenie pożyczki dostępne są pod niżej wskazanym adresem:

http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcy!.html

Wysokość pożyczki, spłata i forma zabezpieczenia.

 1. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 5.000,0 zł. Można wnioskować o pełną kwotę. Nie trzeba uzasadniać i wskazywać sposobu przeznaczenia środków.
 2. Niskie oprocentowanie pożyczki, wynoszące w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.
 3. Pożyczkę należy spłacić wraz z odsetkami w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie rat przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia. Pożyczka może być umorzona, przy spełnieniu określonych warunków, o czym w treści niżej.
 4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć okres spłaty pożyczki, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
 5. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki, na wypadek braku jej spłaty zg. z umową, jest zwykle weksel własny in blanco.

 

Umorzenie pożyczki.

 1. Zgodnie z art. 15zzd ust. 1 Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy (wniosek na stronach PUP, link wyżej) podlega umorzeniu,
 2. Warunkiem umorzenia pożyczki jest utrzymanie przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki stanu zatrudnienia nie niższego niż stan zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie oświadcza się o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.

 

Wycinek Ustawy.

Art. 15zzd. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

 1. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 2. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000 zł.
 3. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 4. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 5. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
 6. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.
 7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 7, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 8. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

 

Facebook