fbpx

Pracownicze plany kapitałowe – pomysł na dobrowolne, prywatne i powszechne oszczędzanie na przyszłą emeryturę

aadmin
9 stycznia 2019

Wprowadzanie systemu pracowniczych planów kapitałowych weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Ma objąć swym zasięgiem osoby w wieku 18-55 lat (automatyczny zapis po 3 miesiącach od zatrudnienia). Ci, którzy znajdą się w przedziale wieku 56-69 lat będą mogli przystąpić do programu dobrowolnie na swój wniosek. Dzięki wpłatom ze strony pracownika, pracodawcy i budżetu państwa, pracowniczy plan kapitałowy ma być prywatną i długoterminową formą oszczędnościową, która nie jest ani częścią systemu ubezpieczeń społecznych ani polisy ubezpieczeniowej. W opinii ekspertów: to drugi rządowy program po 500+, który docelowo ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków i odbudować zaufanie społeczne. Pomysł utworzenia na gruncie polskim PPK zainicjowano z zachodu. Dodatkowe programy emerytalne istnieją już w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii czy we Włoszech.

Kogo dotyczą PKK?

Pracownicze plany kapitałowe dotyczą wszystkich osób zatrudnionych, od których istnieje obowiązek odprowadzenia składek społecznych. Co prawda uczestnictwo w programie jest całkowicie dobrowolne to jednak początkowo automatycznie obejmuje wszystkich zatrudnionych. Rezygnacja uczestnika może nastąpić wyłącznie na jego pisemny wniosek. Po czterech latach od rezygnacji ponownie następuje automatyczne włączenie, chyba, że pracownik ponownie wystąpi z wnioskiem o wyłącznie. W każdej chwili istnieje możliwość ponownego wejścia do programu.

Pracownicze Plany Kapitałowe dotyczą wszystkich podmiotów zatrudniających prócz tych, którzy będą mieli utworzone Pracownicze Programy Emerytalne przy założeniu, że przystąpiło do programu minimalnie 25% zatrudnionych osób (składka podstawowa wynosi wówczas 3,5 % wysokości wynagrodzenia).

Pierwsze PPK obejmą zatrudniających powyżej 250 pracowników, tj. od 01.07.2019r. W kolejnym etapie, czyli 01.01.2020 PPK będą dotyczyć firmy zatrudniające od 50-249 pracowników. Od 01.07.2020 obejmą podmioty zatrudniające pracowników w przedziale 20-49. A na samym końcu dopiero tych, którzy zatrudniają do 19 pracowników oraz sektor budżetowy.

Możliwości wypłat środków z PPK

Z założenia wypłata środków z PPK możliwa dopiero jest po ukończeniu 60 roku życia niezależnie od płci. Ustawa przewiduje wypłatę w dwóch transzach. Pierwsza jednorazowo w wysokości 25% zgromadzonych środków a następna pula 75%  w co najmniej 120 ratach.

W przypadku śmierci uczestnika programu środki finansowe zgromadzone na jego koncie zostaną w połowie przekazane małżonkowi lub innym osobom uprawnionym na rachunek PPK, IKE lub PPK bądź na wniosek w formie pieniężnej. Ustawodawca przewidział także możliwość 100% wypłaty zgromadzonych środków na koncie PPK z obowiązkiem zwrotu wkładu własnego ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Należą do nich m.in. budowa lub przebudowa budynku mieszkalnego, czy pokrycie wkładu własnego kredytu.

Dopuszczalne jest także zawnioskowanie o dokonanie jednorazowej wypłaty w wysokości do 25 % w przypadku poważnego zachorowania uczestnika programu, jego małżonka lub dziecka.

pracownicze plany kapitałowe

Rodzaje i wysokość wpłat

Pierwsza wpłata tzw. „wpłata powitalna” w wysokości 250,00 zł na koncie uczestnika PPK zostanie pokryta przez budżet państwa, który sfinansuje ją z środków Funduszu Pracy. Kolejne wpłaty ze strony państwa zwane „dopłatami rocznymi” będą realizowane w wysokości 240,00 zł po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Wpłaty podstawowe i dodatkowe zatrudniającego i uczestnika PPK pokrywane są z środków własnych. Ich wysokość jest określona procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Tak więc wpłata podstawowa finansowana przez zatrudniającego wynosi 1,5 % wynagrodzenia z możliwością dokonania wpłaty dodatkowej maksymalnie do 2,5 % wysokości wynagrodzenia (w zależności od decyzji). Natomiast wpłata podstawowa ze strony uczestnika PPK – 2 % wysokości wynagrodzenia.


Uwaga! Pracownik, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, nie przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia, będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2%, ale nie mniejszej niż 0,5%. Zaś wpłata dodatkowa uczestnika nie może być wyższa niż 2 % wynagrodzenia. Wysokość obu wpłat uczestnik określa pisemnie podmiotowi zatrudniającemu.

 

Tylko w szczególnych przypadkach ustawodawca przewidział wstrzymanie finansowania wpłat (np. niewypłacalność pracodawcy, czasowe ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej  w skutek powodzi i ograniczenia środków na wypłatę, czy w okresie przestoju ekonomicznego). Dopiero na pisemny wniosek zadeklarowanego wpłaty mogą być dokonywane w wartości podstawowej i dodatkowej.Co istotne wpłaty dokonywane na rzecz PPK przez pracodawcę będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Utworzenie portalu informacyjnego PPK

Co ważne, zostanie utworzony portal informacyjny PPK. Dowiemy się z niego o warunkach uczestnictwa w programie czy o uprawnieniach wynikających z jego członkostwa. Zostaną także zaprezentowane oferty instytucji finansowych. Uczestnicy programu po zweryfikowaniu tożsamości będą mieli wgląd do danych na temat zgromadzonych środków. Dostęp do szczegółowej wiedzy na ten temat będzie możliwy dzięki szkoleniom i konferencjom na temat PKK.
Specjalista ds. kadr i płac Beata Kawnik Biuro Rachunkowe Kwapisz

 

Autor:
Beata Kawnik

Specjalista ds. kadr i płac


Facebook