fbpx

Propozycje ułatwień i uproszczeń dla przedsiębiorców

aadmin
16 stycznia 2019

Propozycje ułatwień i uproszczeń dla przedsiębiorców według ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wydane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Wraz z nadejściem nowego roku w życie wszedł szereg ułatwień i uproszczeń dla przedsiębiorców. Uchwała z dnia 9 listopada 2018 roku z inicjatywy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zwana także Pakietem MŚP zawiera prawie 50 uproszczeń w podatkach, obowiązkach administracyjnych i zasadach organizacji spółek handlowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Zmiany te spowodują znaczne oszczędności dla przedsiębiorców. Jak podkreśla Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii mogą one wynosić nawet 4 mld złotych w ciągu najbliższych 10 lat. Spowoduje to uwolnienie środków w firmach, które dzięki temu będą mogły więcej inwestować i szybciej się rozwijać. W poniższym opracowaniu przedstawione i opisane zostanie kilka najważniejszych zmian, które przyczynią się do tych oszczędności.

 

Mały podatnik

Do końca zeszłego roku status małego podatnika miały firmy, które w skali roku nie przekroczyły przychodu w kwocie 1,2 mln euro, co w przeliczeniu wynosi około 5,2 mln złotych. Po zatwierdzeniu zmian od 2020 roku limit został znacznie podniesiony do kwoty 2 mln euro ( w przeliczeniu około 8,6 mln złotych), a dotyczył będzie przychodów uzyskanych w 2019 roku. Oznacza to że zdecydowanie więcej przedsiębiorców posiadać będzie ten status, a co za tym idzie większa ilość przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z zalet bycia małym podatnikiem. Wśród wielu korzyści wymienić można możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tys. euro. Mali podatnicy mogą również skorzystać z kredytu podatkowego czy z metody kasowej przy rozliczaniu dodatku VAT. Znaczący wpływ na oszczędność dla małych przedsiębiorców ma możliwość ze skorzystania z niższej stawki podatku dochodowego CIT. Standardowa stawka tego podatku wynosi 19 % podstawy opodatkowania, a obniżona stawka wynosi obecnie 9% tej podstawy. Zapłata niższego podatku wpływa znacząco na poprawę kondycji finansowej firmy.

 

Zmiany w zakresie BHP

Przed 1. stycznia 2019 roku art. 2373 § 2 Kodeksu pracy mówił, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Po zmianie pracownicy określonych grup zawodowych są zwolnieni z konieczności przechodzenia szkolenia okresowego BHP. Szkolenia te nie są już obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych pracujących u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Do kategorii tej należą działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Kolejną zmianą w zakresie BHP jest zwiększenie liczby pracodawców, którzy samodzielnie będą mogli wykonywać zadania służby BHP. Aby mogli tego dokonać powinni oczywiście posiadać ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP we własnym zakresie. Przed zmianami działania te mogli wykonywać pracodawcy zatrudniający maksymalnie 10 pracowników lub 20 pracowników, w przypadku gdy pracodawca jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Po wejściu w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw, zadania te mogą wykonywać samodzielnie pracodawcy zatrudniający do 10 pracowników lub 50 pracowników dla działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

 

Wliczenie pracy współmałżonka w koszty uzyskania przychodu

Kolejnym uproszczeniem, zwłaszcza dla małych i mikro przedsiębiorców, jest wprowadzenie możliwości zaliczenia kosztów wynagrodzenia zatrudnianego współmałżonka lub nieletniego dziecka. Przedsiębiorca zatrudniający współmałżonka lub małoletnie dziecko jest zobowiązany do opłacenia za taką osobę pełnych składek ZUS w wysokości około 1200 złotych, mimo że sam np. korzysta z preferencyjnych składek ZUS. Ponadto do zeszłego roku koszt wynagrodzenia małżonka lub małoletniego dziecka nie mógł być zaliczany w koszty uzyskania przychodu. Efekt tych zasad był taki, że przedsiębiorcy bardziej opłacało się zatrudniać osobę obcą, niż członka rodziny. Od 1 stycznia właściciel firmy będzie mógł zaliczyć wynagrodzenie wypłacane małżonkowi w koszty uzyskania przychodu. Dzięki tej zmianie podatnik który zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie współmałżonka lub małoletnie dziecko będzie mógł skorzystać z takich samych zasad podatkowych jak w przypadku zatrudniania pracownika spoza najbliższej rodziny. Przyczyni się to przede wszystkim do rozwoju wielu firm rodzinnych, a z tego rozwiązania skorzysta kilkadziesiąt tysięcy podatników.

 

Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do 5 mln złotych

W poprzednim roku podatkowym przepisy dawały prawo do rozliczenia straty podatkowej w okresie nie dłuższym niż pięć lat, ale nie krótszym niż dwa lata od momentu poniesienia tej straty. Oznaczało to, że w jednym roku nie można było rozliczyć więcej niż 50% straty z danego roku. W myśl nowych przepisów przedsiębiorcy nie będą musieli dzielić straty na pół. Jedynym ograniczeniem będzie kwota tej straty, mianowicie przedsiębiorcy będą mogli jednorazowo rozliczyć stratę do kwoty 5 mln złotych w ciągu najbliższych pięciu lat. Zmiana ta pozwoli na obniżenie podatku w znacznym stopniu już w kolejnym roku podatkowym, a co za tym idzie większe oszczędności dla przedsiębiorców. Jeżeli strata podatnika będzie większa niż ustalony limit, może on w kolejnym roku rozliczyć maksymalnie 5 mln złotych, a pozostała kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, przy założeniu że nie może przekroczyć 50% tej straty.

 

Ważne jest to, że ustawodawca daje przedsiębiorcy możliwość wyboru rozwiązania, które będzie dla niego najbardziej korzystne. Może on bowiem nadal rozliczyć stratę według starych zasad – 50% wysokości straty w ciągu najbliższych 5 lat lub nowych – jednorazowo.

 

 

Skrócenie terminu ulgi na złe długi

Zgodnie z art. 89a ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług wierzyciel, czyli przedsiębiorca który nie otrzymał zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę na terytorium kraju, może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek VAT należny w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Do 31 grudnia 2018 r. takie uprawdopodobnienie polegało na tym, że wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 150 dni od dnia upływu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Wejście w życie Ustawy o zmianie niektórych ustaw skraca ten okres do 90 dni, dzięki czemu przedsiębiorca może szybciej skorzystać z możliwości skorygowania podstawy opodatkowania, a tym samym zapłacić mniejszy podatek.

 

Skrócenie okresu przechowywania sprawozdań finansowych

Przed zmianą zatwierdzone sprawozdania finansowe były sklasyfikowane jako kategoria A i musiały być przechowywane przez przedsiębiorcę bezterminowo. Z początkiem 2019 roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii skróciło okres ich przechowywania do 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Następstwem tej zmiany jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych, a tym samym zmniejszenie kosztów archiwizacji, dla wszystkich jednostek stosujących ustawę o rachunkowości.

 

Zwolnienie z opodatkowania odszkodowań na odtworzenie majątku

Przepisy obowiązujące do końca zeszłego roku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, za przychody z działalności gospodarczej uznają otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Zmianie uległ właśnie art. 21 ust 1 (w którym dodano punkt 29b) ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z którym przychody uzyskane z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym, z wyłączeniem samochodu osobowego zostają zwolnione z konieczności ich opodatkowania. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wydatkowania otrzymanego odszkodowania na naprawę uszkodzonego środka trwałego lub nabycie nowego podobnego środka trwałego.

Wśród pozostałych zmian wprowadzonych 1 stycznia 2019 roku wymienić można:

  • zniesienie obowiązku prowadzenia przez ryczałtowców ewidencji wyposażenia oraz sporządzania spisu z natury ( z wyjątkiem likwidacji działalności gospodarczej )
  • wybór formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód
  • zmiany w prywatnym najmie u małżonkówPaulina Szymczyk specjalista ds. księgowości

 

Autor:
Paulina Szymczyk

Asystent ds. księgowości


Facebook