fbpx

PRZEGLĄD ZMIAN W PODATKACH 2019 – podatek dochodowy PIT część 1

aadmin
7 stycznia 2019

Z początkiem roku 2019 najwięcej zmian zostało wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak było do tej pory, co się zmieni, jak zmiany odczują podatnicy? Poniżej przedstawiam najistotniejsze modyfikacje ustawy o PIT.

NOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FIRMIE

Zmiany zasad rozliczania kosztów użytkowania samochodów osobowych w działalności gospodarczej

Jako koszty użytkowania samochodów osobowych na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej należy rozumieć wydatki na paliwo, wymianę opon, przeglądy, części samochodowe itd.

Zasady obowiązujące do końca 2018 roku – do końca 2018 roku koszty użytkowania samochodów osobowych w działalności gospodarczej  można było rozliczać w następujący sposób:

 1. koszty samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych mogły być zaliczane do KUP w ramach limitu, który określała kilometrówka (iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km). W tym celu podatnik musiał prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.
 2. koszty pozostałych samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej były zaliczane do KUP bez jakichkolwiek ograniczeń.

Do KUP mogły być również zaliczane koszty składek na ubezpieczenie samochodu w części odpowiadającej wartości samochodu nieprzekraczającej 20 tys. EUR.

Zasady obowiązujące od 2019 roku – od 1 stycznia 2019 roku koszty użytkowania samochodów osobowych można rozliczać w następujący sposób:

 1. koszty użytkowania samochodów osobowych stanowiących własność podatnika niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w wysokości:
  – 20% wydatków z tytułu użytkowania samochodu,
  – 20 % wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu.

W tym przypadku podatnik nie będzie miał obowiązku prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu.

 1. Koszty użytkowania samochodów osobowych, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej w sposób mieszany (częściowo wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej a częściowo do celów prywatnych) będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów:
  – w wysokości 75% wydatków z tytułu użytkowania samochodów,
  – składki na ubezpieczenie samochodu w części odpowiadającej wartości samochodu nieprzekraczającej 150 000 zł.
 1. Koszty użytkowania samochodów osobowych, które wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą (określi to m.in. ewidencja przebiegu pojazdu jak w VAT) będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów:
  – w 100% wydatków z tytułu użytkowania samochodów.
  -składki na ubezpieczenie samochodu w części odpowiadającej wartości samochodu nieprzekraczającej 150 000 zł.

Należy podkreślić, że pkt 2 i 3 dotyczy nie tylko samochodów stanowiących własność podatnika, lecz także samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy oraz umów o podobnych charakterze.

 

Zmiana limitów zaliczanych do KUP odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych

W 2019 podniesiony został limit odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu. Do końca 2018 roku nabywając samochód osobowy do kosztów uzyskania przychodów można było zaliczyć odpisy amortyzacyjne do wartości samochodu nieprzekraczającej równowartości 20 000 euro ( 30 000 euro w przypadku samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi). Limit ten  od 1 stycznia 2019 roku został zwiększony do 150 000 zł (225 000 zł  w przypadku samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi).

 

Wprowadzenie limitu zaliczania do kosztów podatkowych rat leasingowych.

Do końca 2018 roku w przypadku leasingu operacyjnego nie stosowano żadnych ograniczeń przy zaliczaniu rat leasingowych do kosztów. W konsekwencji raty leasingowe mogły w całości stanowić koszt podatkowy nawet w przypadku samochodów o wartości przekraczającej równowartość 20 tys. euro (30 tys. euro w przypadku samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi). Od 1 stycznia 2019 roku to się zmieniło. Nowe zasady zaliczania do kosztów opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu i umów o podobnym charakterze:

 • opłaty dotyczące samochodów osobowych, których wartość nie przekracza 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi) będą zaliczane do KUP w całości.
 • opłaty dotyczące samochodów osobowych, których wartość przekracza 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi) będą zaliczane do KUP w części odpowiadającej udziałowi 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi) w wartości samochodu.

Należy podkreślić, że wspomniane ograniczenie będzie miało zastosowanie wyłącznie do opłat, które stanowią spłatę wartości samochodu osobowego (tylko część kapitałowa raty, bez odsetkowej).

Co ważne umowy leasingu zawarte przed 1 stycznia 2019 będą mogły nadal być rozliczane na starych zasadach, bez stosowania limitów, pod warunkiem, że w 2019 nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w umowie.

Wspomniane zmiany dotkną wszystkich przedsiębiorców wykorzystujących w swoich działalnościach samochodowy osobowe. Wprowadzenie ograniczenia kosztów do 75 % przy wydatkach na użytkowanie samochodów osobowych oraz limit zaliczania do kosztów opłat leasingowych to zmiany niekorzystne dla podatników. Oznacza to w konsekwencji wzrost podstawy opodatkowania i zwiększenie zaliczek na podatek dochodowy.

 

ZMIANY W SKŁADANIU ZEZNAŃ ROCZNYCH PIT

Elektroniczny PIT wypełniony przez KAS

Od 1 stycznia 2019 została wprowadzona usługa dla podatników, która będzie polegała na wypełnieniu zeznania rocznego PIT przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) za podatników. KAS wypełni zeznanie roczne na podstawie danych i informacji:

pit zeznanie roczne wypełni urząd skarbowy elektronicznie

 • przesłanych od płatników,
 • przekazanych przez podatników w zeznaniach w lat ubiegłych (np.: ulga na dzieci, KRS dot. 1% podatku),
 • znajdujących się w rejestrach szefa KAS (kwoty zaliczek wpłaconych przez osoby fizyczne na podatek dochodowy),
 • znajdujących się w innych rejestrach państwowych (ZUS, PESEL)

Przygotowane zeznanie zostanie udostępnione podatnikowi w portalu podatkowym. Podatnik po zapoznaniu się z wypełnionym zeznaniem będzie mógł postąpić w następujący sposób:

 1. zaakceptować zeznanie – zeznanie zostanie uznane za złożone w dniu zaakceptowania.
 2. modyfikacja lub uzupełnienie zeznania oraz akceptacja – zeznanie zostanie uznane za złożone w dniu akceptacji.
 3. brak akceptacji – uznanie zeznania za złożone w przypadku PIT-37 i PIT-38, uznanie zeznania za niezłożone w przypadku pozostałych zeznań, podatnik musi sam złożyć zeznanie podatkowe,
 4. odrzucenie zeznania – rezygnacja z zeznania sporządzonego przez szefa KAS, podatnik musi sam złożyć zeznanie podatkowe.

Podatnik na akceptację zeznania będzie miał czas do 30 kwietnia.


Ważne: powyższe przepisy będą stosowane do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 roku a więc począwszy od zeznań za 2019 rok. Wyjątek stanowią zeznania PIT-37 i PIT-38 – w tym zakresie wskazane przepisy będą stosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 roku. Co oznacza, że zeznania za 2018 rok PIT-37 i PIT-38 zostaną udostępnione przez szefa KAS w portalu podatkowym i podatnik będzie mógł wybrać jeden z 4 sposobów postępowania.

 

Termin zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania rocznego

Od początku 2019 roku został skrócony okres zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania rocznego z 3 miesięcy do 45 dni, o ile zeznanie zostanie złożone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

 

Wprowadzenie terminu początkowego składania zeznania rocznego

W 2018 r. nie obowiązywał termin początkowy na złożenie zeznania rocznego. Od 2019 roku wprowadzono taki termin. Obowiązkiem podatników będzie składanie zeznań rocznych w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia. Zeznania złożone przed 15 lutym będą uznane jako złożone w dniu 15 luty. Zmiana ta ma zachęcić podatników do korzystania z nowej usługi szefa KAS.

 

Rachunek bankowy w zeznaniu

Podatnik obecnie może w zeznaniu rocznym wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty. Podanie nowego numeru konta bankowego zaktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek. Do tej pory nie było to możliwe. Jest to spore ułatwienie dla podatników.

Zmiany dotyczące zeznań rocznych oceniam jako korzystne dla podatników. Ministerstwo Finansów wprowadziło szereg ułatwień i udogodnień w tej kwestii.

 

Niebawem zapraszam do drugiej części mojego artykułu – PRZEGLĄD ZMIAN W PODATKACH 2019 -podatek dochodowy PIT część 2. W niej dalszy ciąg zmian w podatku dochodowym m.in.: danina solidarnościowa, ulga termomodernizacyjna, zmiany w ryczałcie od najmu prywatnego.


 

Autor:
Joanna Kowalczyk

Specjalista ds. księgowości


Facebook