fbpx

PRZEGLĄD ZMIAN W PODATKACH 2019 – podatek dochodowy PIT część 2

aadmin
11 stycznia 2019

W części pierwszej artykułu PRZEGLĄD ZMIAN W PODATKACH 2019 – podatek dochodowy PIT część 1 zostały przedstawione zmiany dotyczące wykorzystywania samochodów osobowych w działalności gospodarczej oraz nowe zasady składania zeznań rocznych. W części drugiej artykułu dotyczącego zmian w podatku dochodowym PIT prezentuję kolejne istotne zmiany ustawy.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą nową ulgę podatkową tzw. „ulgę termomodernizacyjną”. Z ulgi tej będą mogli korzystać podatnicy opłacający podatek wg skali podatkowej (PIT36), liniowy (PIT-36L) oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), którzy jako właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych ponieśli wydatki na realizację zadań termomodernizacyjnych. Z omawianej ulgi nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w ramach realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych korzystali już z innej formy pomocy od państwa (np.: dotacje z środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW).           

            Podatnik może w ramach ulgi odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na materiały budowlane, usługi i urządzenia zakupione do realizacji zadań termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym. Odliczenia dokonać można będzie w wartości 23% poniesionych wydatków przy czym maksymalna kwota odliczenia nie będzie mogła być wyższa niż 53.000 zł.  Limit odliczenia dotyczy wszystkich realizowanych zadań termomodernizacyjnych w danym budynku. Rozpoczęte przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. W przeciwnym razie ulgę będzie należało zwrócić. Odliczenia podatnicy będą mogli dokonać w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym dokonali wydatków. Jeżeli dochód podatnika będzie zbyt niski by odliczyć w danym roku poniesione wydatki, podatnik będzie mógł to zrobić w 6 kolejnych latach. Poniesione wydatki będą musiały zostać udokumentowane fakturami, wystawionymi tylko przez czynnych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku.

Z ulgi będzie można skorzystać od dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2019.

 

DANINA SOLIDARNOŚCIOWA

Od 2019 roku osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym pomniejszone o zapłacone składki ZUS przekroczą 1 mln zł zapłacą daninę solidarnościową. Danina będzie zasilała Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Będzie to nowa instytucja, wspierająca osoby niepełnosprawne.

Danina solidarnościowa będzie wynosiła 4% od nadwyżki dochodu ponad 1 mln zł. Pierwszą daninę zapłacą podatnicy w 2020 roku składając zeznanie podatkowe za 2019 rok. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie dodatkowo zasilany z części składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15 %. Opodatkowane daniną będą dochody wykazane w następujących zeznaniach: PIT37, PIT36, PIT36L, PIT38, PIT40A. Z punktu widzenia podatnika danina solidarnościowa to kolejne obciążenie dla jego budżetu, jednak biorąc pod uwagę idee stworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych uważam, że zmiana może przynieść dużo korzyści i dobrych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych.

 

ZMNIEJSZENIE OBOWIĄZKÓW PRZY NAJMIE PRYWATNYM ROZLICZANYM NA RYCZAŁCIE

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania jako ryczałt

Do końca 2018 r., aby opodatkować przychody z najmu prywatnego ryczałtem podatnik musiał pisemnie informować US o tym zamiarze. Miał na to czas do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód, jeżeli rozpoczął najem w trakcie roku lub do 20 stycznia danego roku, jeżeli chciał zmienić formę opodatkowania z roku poprzedniego.

Od 1 stycznia 2019 została wprowadzona zmiana, która uprości zasady informowania US o wyborze formy opodatkowania . Podatnik wpłacając pierwszą zaliczkę z tytułu uzyskania przychodów z najmu prywatnego zdecyduje jaką formę opodatkowania będzie stosował, nie musi dodatkowo informować fiskusa o tym fakcie.

 

UPROSZCZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Możliwość jednorazowego zaliczenia straty do 5 mln. zł

Do tej pory stratę podatkową można było rozliczyć w 5 następujących po sobie latach w wysokości maksymalnie 50 % wysokości starty w jednym roku. Nowa ustawa daje możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej w jednym roku do wysokości 5 mln zł. Oczywiście, podatnik nadal będzie miał na to 5 lat.

Jest to bardzo korzystna zmiana dla podatników, która pozytywnie wpłynie na płynność finansową oraz na szybką poprawę kondycji finansowej podatników, którzy z różnych przyczyn ponieśli stratę.

Praca małżonka jako koszt uzyskania przychodu w firmie 

Po zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł zaliczyć do KUP wartość pracy małżonka. Umowa zawarta między właścicielem firmy a małżonkiem będzie traktowana według fiskusa tak samo jak umowa z osobą spoza bliskiej rodziny.

Zamiana przyniesie korzyść szczególnie dla mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych.

Praca małżonka jako koszt uzyskania przychodu w firmie

Status małego podatnika

Nowe przepisy podwyższają próg sprzedaży uprawniający do uzyskania statusu „małego podatnika”. Obecnie próg wynosi 1,2 mln EUR, nowy próg wyniesie 2 mln EUR. Przypomnijmy, że posiadanie statusu „małego podatnika” daje pewne przywileje chociażby to, że podatnik może dokonywać jednorazowej amortyzacji do wartości 50 tys. EUR rocznie czy korzystać z kwartalnego sposobu rozliczenia zaliczek. Dzięki podwyższeniu progu więcej przedsiębiorstw będzie mogło korzystać z wymienionych wyżej przywilejów.

Zwolnienie podatkowe od kwot odszkodowań uzyskanych a tytułu uszkodzenia środka trwałego

Zwolnione od podatku dochodowego będą odszkodowania wypłacone podatnikowi przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia środka trwałego, z wyłączeniem samochodów osobowych. Warunkiem do korzystania ze zwolnienia będzie konieczność wydatkowania kwoty otrzymanego odszkodowania na naprawę uszkodzonego środka trwałego lub nabycie analogicznego  środka trwałego.

Termin zmiany formy opodatkowania

Do końca 2018 roku zmiany formy opodatkowania podatnik mógł dokonać do 20 stycznia następnego roku. Od 2019 roku termin ten zostanie wydłużony, zgodnie ze zmianą podatnik na zmianę formy opodatkowania będzie miał czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Aby zmienić formę opodatkowania należy pisemnie powiadomić US. Wyjątkiem jest wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania, w tym przypadku podatnik musi złożyć zawiadomienie do US do 20 stycznia danego roku na określonym druku.

Nie wszystkie zmiany w podatku dochodowym wprowadzone przez Rząd ucieszą podatników, ponieważ wprowadzają pewne ograniczenia w rozliczaniu kosztów działalności gospodarczej oraz dodatkowe zobowiązania. Jednak warto zwrócić uwagę, że zostały uchwalone również zmiany ułatwiające sposoby rozliczeń z fiskusem, wprowadzające ulgi oraz nowe przywileje co niewątpliwie niesie wiele korzyści również dla podatników.

 


 

Autor:
Joanna Kowalczyk

Specjalista ds. księgowości


Facebook