fbpx

Tarcza Finansowa – subwencje dla firm

Zespół BR Kwapisz
27 kwietnia 2020

Tarcza Finansowa to nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do mikro, jak i do dużych firm. Celem jest pomoc dla firm i ich pracowników, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Środki (subwencje) można przeznaczyć na ratowanie płynności finansowej, w części na spłatę zobowiązań kredytowych, bieżącą działalność czy inwestycje. Otrzymane środki mogą być umorzone nawet w 75%.

Tarczę realizuje Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Ok. 100 mld zł z tarczy finansowej trafi do mikrofirm (ok. 25 mld. zł), małych i średnich firm (ok. 50 mld. zł) oraz do dużych firm (ok. 25 mld. zł).

Program “Tarcza Finansowa PFR” dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków.

Program dla Dużych Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego w PFR.

Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. Na dzień pisania tego artykułu (25.04.2020) Tarcza Finansowa PFR wciąż nie jest zaakceptowana przez KE.

W zależności od wielkości podmiotu określone są warunki, które trzeba spełnić, by uzyskać pomoc. Określone są również cele, na jakie mogą być przeznaczone środki (subwencje). W tym artykule skoncentrujemy się na Tarczy Finansowej dla Mikrofirm oraz dla Małych i Średnich Firm.

Dla kogo finansowanie – beneficjenci Programu

 1. Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustaw y z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, będący mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami spełniającymi następujące kryteria:
  1. mikroprzedsiębiorca (Mikrofirma) – to przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR;
  2. małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) – to przedsiębiorca, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
 2. Przedsiębiorcy, którzy w związku z COVID-19, odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
 3. Przedsiębiorcy, wobec których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 4. Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 6. Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Przeznaczenie uzyskanych środków

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie Umowa. Podstawowe przeznaczenie otrzymanej subwencji:

 1. Przeznaczenie środków: pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy.
 2. Dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji.
 3. Rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Tarcza Finansowa dla Mikrofirm – wysokość udzielonego wsparcia, warunki zwrotu i umorzenie.

 1. Wysokość wsparcia finansowego.

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Maksymalne kwoty dostępnych subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm określa poniższa tabela:

Przykład:

Mikroprzedsiębiorcy, któremu spadły obroty w kwietniu w stosunku do marca br. o 60%, który na dzień 31.12.2019 roku zatrudniał 5 pracowników (w przeliczenia na pełny wymiar czasu pracy) może wnioskować o kwotę 120.000 zł. (5 pracowników × 24.000,0).

 2. Pracownikiem jest:

 • osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z Mikrofirmą (pracodawcą) w stosunku pracy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Mikrofirma uprawniona jest do uwzględnienia Pracowników będących na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim oraz wychowawczym;
 • osoba fizyczna współpracująca regularnie z Mikrofirmą, która na dzień 31 grudnia 2019 r. została zgłoszona przez niego do ubezpieczenia społecznego (wymóg zgłoszenia nie dotyczy studentów do 26 roku życia pracujących na podstawie umowy zlecenia), a jej średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu świadczonych usług w wybranym okresie 3 miesięcy w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. jest na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę tj. 2 250 zł brutto dla miesięcy z roku 2019 oraz 2 600 zł brutto dla miesięcy z roku 2020.

3. Warunki umorzenia pożyczki (subwencji).

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia,
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy.

4. Warunki zwrotu pożyczki (subwencji).

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm – wysokość udzielonego wsparcia, warunki zwrotu i umorzenie

 1. Wysokość wsparcia finansowego.

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Wartości subwencji finansowej mogą przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przychodów przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%.

Średnie i maksymalne kwoty dostępnych subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej dla MŚP określa poniższa tabela (scenariusze rozłączne):

Przykład:

Mały przedsiębiorca, któremu spadły obroty w kwietniu w stosunku do marca br. o 60%, którego przychód w 2019 r. wyniósł 3.000.000,0 zł może wnioskować o kwotę 180.000 zł. (3.000.000,0 × 6%).

2. Warunki umorzenia pożyczki (subwencji).

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia,
 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
 • dodatkowe 25% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy.

 

3. Warunki zwrotu pożyczki (subwencji).

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

 

Pomoc przy uzyskaniu subwencji

Analizą, czy klient się kwalifikuje do objęcia pomocą i w jakiej wysokości będzie możliwa oraz wsparciem w kontaktach z bankiem, w tym kompletacja wniosku, zajmuje się Kancelaria G&K. Kontakt:

Marcin Góralski – 507711447
Marcin Kwapisz – 693745054

 

Facebook