fbpx

VAT – część 1

aadmin
20 lutego 2019

Rok 2019 to kolejne obowiązujące zmiany jakie resort finansów zaplanował wprowadzać do przepisów ustawy o VAT.  Warto przyjrzeć się rewolucyjnej i jednocześnie istotnej ewolucji na gruncie podatku VAT.

Split payment -Mechanizm podzielonej płatności

Już od 2018 r. podatnicy mieli możliwość zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, która polega na tym, że każdy podatnik VAT dysponujący specjalnym rachunkiem VAT mógł za jego pomocą:

  • opłacać kosztowe faktury VAT w części dotyczącej podatku VAT z tych faktur,
  • otrzymywać na konto VAT zwrot z podatku VAT w trybie przyspieszonym,
  • otrzymywać na konto VAT od kontrahenta zapłaty podatku VAT za faktury sprzedaży,
  • regulować z tego konta zobowiązanie do zapłaty w podatku VAT.

Pozytywną decyzja KE  to konieczny warunek wprowadzenia obowiązkowej podzielonej płatności w Polsce. MF musi  jednak jeszcze wprowadzić do polskiego systemu VAT nowe przepisy w tym zakresie. Jest prawdopodobne, że KE wyda ostateczną decyzję w tej sprawie jeszcze w lutym 2019 r. Bowiem projekt tej decyzji zakłada stosowanie obowiązkowego mechanizmu split payment w Polsce od 1 marca 2019 r.

Ministerstwo Finansów jeszcze nie wskazało wszystkich branż, jakie ma w zamyśle obowiązywać obligatoryjne zastosowanie mechanizmu split payment. Wiadomo natomiast, że będą to branże podlegające mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Resort finansów planuje jednocześnie, aby w tych branżach zlikwidować mechanizm odwrotnego obciążenia.

Obowiązkowy model wskazujący towary  i usługi objęte obowiązkowym modelem podzielonej płatności prezentuje Załącznik 13 do ustawy o VAT. Obejmuje on 152 grupy towarów lub usług określonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. (PKWiU 2008).

 

Wysokość stawek VAT

Obecnie stawka VAT na sprzedaż książek elektronicznych tzw. e-book wynosi 23%. Organy podatkowe zajmowały stanowisko, że e-book traktowany jest jak usługa elektroniczna a nie jak odpowiednik książki w formie papierowej. Natomiast książka jak i czasopismo drukowane, (ale też sprzedawane na nośnikach danych) opodatkowane jest stawką VAT 5% i 8%.

Od kwietnia 2019 r. powyższe ma ulec zmianie.

W projekcie z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej ustawodawca wprowadza stawkę VAT:

  • 5% dla drukowanych książek, gazet, obrazków, planów, manuskryptów, broszur, ulotek, książek dla dzieci, nut drukowanych, map także ściennych, atlasów i innych oraz książek elektronicznych zawierających treści ww. książek i materiałów drukowanych,
  • 8% dla gazet, dzienników, czasopism ilustrowanych (także z materiałami reklamowymi jednak z wyłączeniem publikacji w całości reklamowych) oraz odpowiedników ww. publikacji wydawanych w formie elektronicznej.

Stawki podatku w wysokości 23% i 8%, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych w wysokości 7% oraz stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 4% miały obowiązywać do 31 grudnia 2018 r.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2392) dotycząca skorelowania poziomu stawek podatku ze stanem finansów publicznych zakłada uzależnienie poziomu stosowanych stawek VAT od kondycji gospodarki.

Zgodnie z nowelizacją obowiązujące do końca 2018 r. stawki podatku VAT będą stosowane także w 2019 r.

Od 2 stycznia tego roku obowiązują zmiany do ustawy o VAT wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2354). Nowelizacja ta wprowadza zmiany w przepisach dotyczących zasad rejestrowania i wyrejestrowywania podatników z rejestru VAT.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, przy wprowadzaniu tych zmian dla prawidłowego funkcjonowania systemu podatku VAT, zarówno z punktu widzenia ochrony interesów budżetu państwa, jak i ochrony uczciwych podatników, duże znaczenie ma utrzymanie rejestru podatników VAT czynnych w jak najbardziej aktualnym stanie.

Wprowadzone od dnia 2 stycznia 2019 r. zmiany polegają na dalszej modyfikacji zasad rejestrowania i wyrejestrowywania podatników z rejestru VAT, umożliwiając organom podatkowym dokonanie odmowy rejestracji lub wyrejestrowanie z rejestru podatników VAT w przypadkach wydania przez sąd orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem organ podatkowy po powzięciu informacji o takim orzeczeniu sądu dokona właściwych czynności bez konieczności zawiadamiania podatnika.

 

Zmiany w zakresie wykreślania podatników z rejestru podatników VAT

Projekt przewiduje zmiany doprecyzowujące wykreślanie podatników z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru VAT UE.

  • Obecnie nie jest oczywiste czy na podstawie istniejących przepisów wykreślani są jedynie podatnicy składający ,,zerowe” deklaracje czy też w składający deklaracje wykazują jedynie zakupy (bez wskazania sprzedaży) lub jedynie sprzedaż (bez wskazania zakupów). Z projektowanego brzmienia będzie wynikać, że na ich podstawie wykreślani będą jedynie podatnicy składający ,,zerowe” deklaracje VAT 7/VAT7K.
  • Druga ze zmian będzie dotyczyła przepisu pozwalającego na przywrócenie rejestracji podatnika wykreślonego z rejestru VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT.

Przewiduje się, że możliwość ta zostanie ograniczona do przypadków gdy wniosek podatnika zostanie złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru (art.96 ust.9h ustawy o VAT). Z przepisów ma wynikać, że przywrócenie jest możliwe także w przypadku podatników, którzy złożą deklaracje ,,zerowe”.

Przykład

Czynny podatnik VAT zostanie wykreślony z rejestru podatników VAT  ze względu na niezłożenie deklaracji VAT 7 za 6 kolejnych miesięcy. Po trzech miesiącach od wykreślenia podatnik złoży wniosek o przywrócenie jego rejestracji bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. W związku z powyższym ze względu na upływ dwumiesięcznego terminu od dnia wykreślenia z rejestru podatnik nie zostanie przez naczelnika urzędu skarbowego uwzględniony.

 


 

Facebook