fbpx

VAT-część 2 – kasy fiskalne

aadmin
1 marca 2019

Kasy fiskalne online w 2019 r.

Zmiany, które mają zostać wprowadzone do ustawy o VAT, zakładają, że kasy on-line będą stosowane obligatoryjnie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, zidentyfikowanych jako szczególnie narażone na nadużycia.

Kasy on-line mają być wyposażone w funkcjonalność połączenia z systemem teleinformatycznym CRK prowadzonym przez Szefa KAS, do którego będą przesyłane dane z urządzeń. Jednocześnie, zgodnie z projektem ustawy nowelizującej, dopuszcza się stosowanie dotychczasowych kas. Podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące starego rodzaju (czas, do kiedy będzie to możliwe, zostanie określony w przepisach ustawy). W związku z tym kasy dotychczasowe będą funkcjonowały obok kas on-line, aż do momentu kiedy nie ulegną całkowitemu zużyciu. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana kasa rejestrująca, będzie mogła ona funkcjonować nawet kilka lat. Docelowym jednak założeniem jest funkcjonowanie tylko kas on-line, a kasy dotychczasowe będą stopniowo wycofywane z rynku.

W przypadku podatników z niektórych branż możliwość stosowania kas z kopią papierową oraz kas z elektronicznym zapisem kopii będzie wyłączona wcześniej. Dotyczy to:

 • świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 • sprzedaż: benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 • świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonym przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 • świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, w zakresie usług prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.
 • sprzedaż węgla
 • usługi fitness

Ważne!

Na dzień 01.01.2019 roku jeszcze nie zaakceptowano nowych przepisów w sprawie kas online, stąd jeszcze nie obowiązują żadnej grup sprzedawców!

W związku z powyższym podatnicy – szczególnie ci wymienieni w powyższym harmonogramie – powinni na bieżąco monitorować sytuację z kasami online i obowiązkiem ich wykorzystywania.

Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej online

Do przepisów ustawy o VAT planowane jest dodanie art. 111 ust. 4, zgodnie z którym:

,,Podatnicy, u których powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i rozpoczęli prowadzenie ewidencji, o której mowa w ust. 1, w obowiązujących terminach mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, które zostały zakupione w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Przyjmuje się, że kasa została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.”

Ulga ma mieć zastosowanie tylko w przypadku nabycia kas online. Na zakup kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii ulga ma nie przysługiwać.

Przykład

Po wejściu w życie projektowanych przepisów podatnik rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej nabędzie kasę z elektronicznym zapisem kopii. Z tytułu nabycia tej kasy podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi na zakup kas. Z ulgi tej podatnik będzie mógł skorzystać tylko, gdyby nabył kasę online.

Przykład

Po wejściu w życie przepisów podatnik rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej nabędzie pierwszą kasę online przed rozpoczęciem ewidencjonowania zaś drugą  – po czterech miesiącach od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Podatnik będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na zakup kas w stosunku do obu tych kas.

 

Jakie kary za brak kasy fiskalnej online?

Podatnicy świadczący usługi, o których mowa powyżej, po upływie wskazanych w projektowanej nowelizacji terminach będą zobowiązani ewidencjonować obrót wyłącznie przy pomocy kas rejestrujących online. Jeżeli w tych terminach z obowiązku tego się nie wywiążą, nie tylko utracą prawo do ulgi, lecz nadto narażeni zostaną na ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.  

 

Pozostali podatnicy a obowiązek kas fiskalnych online

Pozostali podatnicy będą nadal mogli ewidencjonować obrót i kwotę podatku przy pomocy kas rejestrujących, o których stanowić będzie art. 111 ust. 6aa (tj. nie umożliwiających połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i nie przesyłających informacji z kas rejestrujących Centralnego Repozytorium Kas), jednakże nie będą mieli prawa do ulgi, co wynikać będzie wprost z art. 111 ust. 6ac.

Do podatników zaś użytkujących kasy rejestrujące, które zakupili przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, z zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu dotychczasowym. Innymi słowy, podatnicy zachowają nabyte wcześniej prawo do ulgi w postaci możliwości odliczenia od podatku kwotę wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Centralne Repozytorium Kas a kasy fiskalne online

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie kas przedsiębiorcy będą zobligowani do zapewnienia połączenia kasy fiskalnej z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą a rejestrem. Co ważne, system ten będzie odbierał i gromadził informacje z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych.

W związku z wdrożeniem nowego systemu kas zmienią się również obowiązki podatników w tym zakresie. Planuje się:

 • zniesienie obowiązku zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego;
 • jak wynika z założeń, kasy fiskalne online będą łączyły się z Centralnym Repozytorium Kas, dzięki czemu fiskalizacja i tym samym zgłoszenie kasy do naczelnika urzędu skarbowego będą dokonywały się automatycznie;
 • gdy z przyczyn niezależnych od podatnika w sposób trwały nie będzie możliwe zapewnienie połączenia kasy poprzez sieć teleinformatyczną z Centralnym Repozytorium Kas umożliwiającego przekazywanie informacji w sposób ciągły, podatnik byłby zobowiązany do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie tych informacji w odstępach czasowych;
 • gdy z przyczyn niezależnych od podatnika przejściowo nie będzie możliwe zapewnienie połączenia kasy poprzez sieć teleinformatyczną z Centralnym Repozytorium Kas, podatnik byłby zobowiązany do zapewnienia tego połączenia niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn, jednocześnie byłby zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy;
 • wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji z kas do Centralnego Repozytorium Kas w postaci elektronicznej, tj. JPK-Paragon.

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519).  Obowiązuje ono przez 3 lata – do końca 2021 roku. Zachowuje m.in. zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe, a także zwolnienie z kas dla szczególnych czynności.

Z załącznika do rozporządzenia, w którym wymieniono czynności zwolnione z kas przedmiotowo, zniknęły następujące pozycje ze „starego” rozporządzenia:

 • transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich (riksza) lub ciągnionymi przez zwierzęta (dorożka),
 • usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0),
 • usług w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

W załączniku do rozporządzenia pojawiła się też nowa czynność zwolniona z kas przedmiotowo:

 • Dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich

W 2019 r. w niezmienionym kształcie zachowano m.in. zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej dla podatników, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł. Podatnicy rozpoczynający tę sprzedaż w trakcie roku kwotę limitu wyliczają w proporcji do okresu jej prowadzenia.

Ze zwolnienia podmiotowego nie będą mogli korzystać podatnicy dokonujący dostaw niektórych kategorii towarów w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumienia się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna.

Towarami, których to dotyczy, mają być:

 • preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWIU 20.42.1)
 • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWIU 26)
 • urządzenia elektryczne i nieelektryczne sprzętu gospodarstwa domowego (PKWIU 27)
 • maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWIU 28)

 

Faktura do paragonu w 2019 r.

Już w 2018 r. rząd przygotował projekt ustawy nowelizacyjnej, która ma wprowadzić zmianę w kwestii wystawiania faktur do transakcji zarejestrowanych na kasie fiskalnej. Projekt zakłada ograniczenie możliwości wystawiania faktur z NIP do sprzedaży za ewidencjonowanej na kasie fiskalnej.  Fakturę taką będzie można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy. Zmiana ta ma zapobiec nadużyciom obserwowanym m.in. w branży paliwowej.

Zamianie ma towarzyszyć określenie sankcji dla podatników wystawiających faktury NIP nabywcy do sprzedaży udokumentowanej paragonami bez NIP nabywcy oraz podatników ujmujących takie faktury w ewidencji VAT. Obu grupom organ podatkowy ma ustalać dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy.

Przykład

Po wejściu w życie projektowanych przepisów podatnik sprzeda komputer osobie fizycznej, którą to sprzedaż udokumentuje paragonem wystawionym bez NIP nabywcy. Po dwóch tygodniach osoba poprosi podatnika o wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż komputera. Podatnik będzie miał obowiązek wystawić taką fakturę, jednak ta nie będzie mogła zawierać NIP nabywcy.

 

Zapraszamy do do salonu sprzedaży naszego partnera FISCOM – kasy fiskalne online ready – gotowe na nowe przepisy.

 


 

Facebook