fbpx

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Zespół BR Kwapisz
6 kwietnia 2020

Komu przysługuje.

 1. mikroprzedsiębiorcom, w tym również spółkom, którzy na dzień 29.02.2020 r. mieli zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 01.02.2020 r. (oznacza to, że przedsiębiorcy którzy założyli działalność gospodarczą np. w marcu z ulgi nie skorzystają). Ważne jest, iż limit do 10 ubezpieczonych dotyczy zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Jeśli ubezpieczony nie podlega składkom społecznym, nie uwzględnia się go w określaniu ww. limitu (np. student, czy osoba prowadząca działalność zgłoszona tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).
 2. Samozatrudnionym, opłacającym składki wyłącznie za siebie, jeśli prowadzili działalność gospodarczą przed 1 lutym 2020 r. i przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych, tj. bez VAT) w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (5.227,0 zł x 3 = 15.681,0 zł).
 3. dla osoby duchownej (tym zwolnieniem nie będziemy się zajmować).

W jakiej wysokości.

 1. mikroprzedsiębiorcy, w tym spółki, mogą starać się o zwolnienie z zapłaty składek za swoich pracowników, zleceniobiorców oraz za siebie i osoby współpracujące. Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie.
 2. Samozatrudnieni, mogą starać się o zwolnienie z zapłaty składek za siebie. W przypadku tych osób, oraz osób z nimi współpracujących, zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ich najniższej podstawy wymiaru tych składek, tj. kwoty 3.136,20 zł. (dotyczy to również umów cywilnoprawnych, np. umów zleceń).

Wykluczenia.

Zaległości wobec ZUS. ZUS przyjął zasadę zgodnie, z którą ze zwolnienia ze składek mogą korzystać tylko te firmy, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Chyba, że przed ta datą należności zostały rozłożone na raty i są one spłacane w terminie. Wtedy zwolnienie się należy.

Okres zwolnienia z opłacania składek, obowiązki i prawa ubezpieczonego w okresie ulgi.

 1. Zwolnienie z opłacania składek do ZUS przysługuje za okres od 01 marzec do 31 maj. Zatem jeśli spełnione są warunki określone w powyższej treści można nie opłacać składek do ZUS już w kwietniu za marzec. ZUS poinformuje o zwolnieniu z opłacania składek.
 2. W przypadku osób opłacających składki wyłącznie za siebie (samozatrudnieni), u których przychód z działalności przekroczy 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (5.227,0 zł x 3 = 15.681,0 zł), za okres, w którym przychód został przekroczony, ulga nie jest możliwa.
 3. Pomimo, iż mikroprzedsiębiorca spełniający określone warunki zostanie zwolniony z opłacania składek, składki traktuje się jako opłacone, tj. zachowane jest prawo do świadczeń w razie niezdolności do pracy, oraz prawo do świadczeń zdrowotnych w tym przez zgłoszonych członków rodziny.
 4. Deklaracje składa się jak dotychczas. Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z ich składania, np. ci, którzy nie zatrudniają pracowników, a za siebie płacą minimalny ZUS. Oni deklaracji do ZUS składać nie muszą, chyba że np. byli na zwolnieniu chorobowym.

Wniosek, termin i forma przekazania

 1. Jednym z warunków zwolnienia z obowiązku płacenia składek jest złożenie wniosku do ZUS. Wnioski nie są skomplikowane. Uzupełnia się w nich podstawowe dane płatnika, zaznacza się kogo wniosek dotyczy, za jaki okres wnioskuje się o ulgę, – przykładowe, wypełnione zamieszczone są na naszej stronie internetowej. Wnioski udostępnione są na stronie ZUS, link niżej:

Wnioski dostępne na stronie BR Kwapisz (+opracowania i przykłady): KLIKNIJ TUTAJ

Wnioski dostępne na stronie ZUS: KLIKNIJ TUTAJ

 1. W przypadku spółek prawa handlowego (np. spółek z o.o.) konieczne jest także podanie we wniosku dodatkowych informacji związanych z określeniem, czy na dzień 31.12.2019 r. przedsiębiorstwo nie znajdowało się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
 2. Wnioski składa się do ZUS w terminie do końca czerwca 2020 r. (wniosek złożony w czerwcu obejmuje również miesiące marzec-maj – potwierdzone z ZUS). Złożenie wniosku jest warunkiem koniecznym do uzyskania ulgi. Brak złożenia wniosku do końca czerwca skutkuje brakiem możliwości skorzystania z ulgi, tj. koniecznością zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami.
 3. Wniosek można przekazać drogą elektroniczną, przez PUE ZUS (potrzebny podpis elektroniczny, lub profil zaufany), za pośrednictwem poczty oraz w placówce ZUS do skrzynki na dokumenty (instrukcja przekazania – link wyżej).

Inne

 1. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, który spełnia wszystkie warunki do uzyskania ulgi w płatności składek ZUS, w tym warunek dotyczący ilości osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dzień 29.02.2020 r. (do 10 osób), w sytuacji gdy w kolejnych miesiącach zatrudni pracowników (np. w marcu) i ten limit zostanie przekroczony (np. 20 pracowników), prawo do ulgi przysługuje i nadal obejmuje wszystkie składki przedsiębiorcy.
 2. 31zx. Ustawy. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ciekawe, bo nie ma mowy o zwolnieniu podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Wszelkie pytania prosimy wysyłać za pomocą poczty elektronicznej do opiekunów lub na adres: biuro@br-kwapisz.pl, aby nasi specjaliści mogli sprawnie obsługiwać Państwa sprawy.

Z wyrazami szacunku,
Zespół BR Kwapisz.

Facebook